תקנון החזרת מוצרים

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").
בידי המזמין (ולא הנמען) האפשרות לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן. הזיכוי יועבר ללקוח באמצעות זיכוי כרטיס האשראי אותו העביר למפעיל.
במקרה של ביטול עסקה ע"י הלקוח, יפעל המפעיל בהתאם להוראות החוק.
משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מבניהם, על ידי מסירת הודעה למפעיל, ובמקרה כזה ישיב המפעיל לידי המשתמש את התמורה ששילם בגין המוצר, והוא יהיה רשאי לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% ממחיר המוצר נשוא העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם, בנוסף לעלות דמי המשלוח שלא תושב ללקוח. לחילופין, ככל ויבחר בכך המשתמש יוענק לו זיכוי באתר בגובה סכום העסקה אותה ביטל בניכוי עלות המשלוח (במידה והמוצר נשלח אל המשתמש).
ביטול עסקה ו/או החלפת מוצר ו/או השבת המוצר כנגד קרדיט לשימוש באתר כאמור לעיל הינה – כל עוד לא נעשה במוצר שימוש כזה או אחר, באריזתו המקורית – תוך 14 ימים מקבלתו. מפעיל האתר יהא בעל שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט בנוגע למצב הסחורה המוחזרת. פריטים ומוצרים אשר יגיעו לאחר שימוש כלשהו ו/או סממנים לשימוש כאמור, כגון סימני שבר ו/או פגם ו/או לכלוך, לא ניתן יהיה להחזירם ולא יזכו את המשתמש בסכום הרכישה- הכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של מפעיל האתר.
השבת פריט תבוצע באמצעות פנייה לכתובת המייל המופיעה במבוא לתקנון, נציג שירות המפעיל ישלח למזמין כתובת למסירת הפריט אשר ברצונו להחזיר. ככל והמזמין יבחר כי יבוצע איסוף מביתו של המוצר ע"י חברת השליחויות של האתר (HFD), כי אז עלות השבת המוצר תחול על הלקוח בהתאם לעלות הנהוגה באתר באותה עת.
משתמש שהוא אדם עם מוגבלות, אדם בן 65 ומעלה או עולה חדש, זכאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק ולתקנון זה.
על אף האמור, המפעיל לא יגבה דמי ביטול ודמי משלוח היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור, יודיע המשתמש על כך למפעיל ויתואם המועד לאיסוף המוצר, והכל בהתאם להוראות הדין.
יצוין ויודגש: כל החזר/זיכוי מצריך ומחייב הצגת חשבונית הרכישה.
על אף כל האמור, במקרים של עיצוב בהזמנה אישית לבקשת הצרכן לא תתאפשר החזרה ו/או החלפה של המוצר ו/או ביטול עסקה והשבת התשלום זאת במסגרת הסייג הקבוע בתקנה 6 (א)(2) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. שכן מדובר בטובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי דרישות מיוחדות

כבר עוזבים?!

עוד לא ראיתם את כל המבצעים שלנו...